Wypożyczalnia samochodów ŁódźWypożyczalnia samochodów ŁódźCennik wypożyczalni samochodówReklama na samochodach wypożyczalniDepozyt w wypożyczalni samochodów
Regulamin     Kontakt
 
 
Regulamin wypożyczalni

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo warunki umów najmu samochodó zawieranych przez Carby w ramach wypożyczalni samochodów za pośrednictwem formularza internetowego oraz regulaminu, stosuje się do wszystkich umów najmu.

2. Integralną częścią regulaminu jest cennik stanowiący załącznik nr.1/ zwany dalej cennikiem.

3. W razie sprzeczności umowy i regulaminu strony są związane umową.

4. Strony: a. Klient/najemca/ i b.Wynajmujący/Carby/.

5. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem: a.klasy A i B może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty /paszport/ oraz posiada ważne i honorowane terytorium RP prawo jazdy. b. klasy C oraz pozostałych klas może zostać osoba, która ukończyła 23 lata, posiada ważny dowód osobisty /paszport/ oraz od roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi zawarte w niniejszym punkcie obowiązują przez cały opkres trwania umowy najmu. W razie stiwerdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji dane kierowcy, wymogów wskazanych w niniejszym punkcie, Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu.

6. Samochód powinien być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt.5 ppkt.a i pkt.5 ppkt.b regulaminu, osobę wymianoną w formularzu interentowym w pozycji dane kierowcy lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodem.

7. Wynajęty samcohód nie możę być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.

8. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu, może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę kryteriów przewidzianych regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzjącym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu. Najemnca jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia, aby osoba kierująca pojazdem poasiadała stosowne wymogi i posiadała w momencie kierowania pojazdem dokumenty określone w regulaminie.

9. Wypożyczalnia jest czynna w godz. 700-2200. Wynajem poza godzinami pracy - 20,00 EUR(VAT włączony).

10. Dodatkowa opłata za siedzenie dla dziecka - 3,70 EUR (VAT włączony) za dzień, jednak nie więcej niż 37,00 EUR (VAT włączony) za cały wynajem.

11. Jeden dodatkowy kierowca gratis, drugi  - 3,70 EUR (VAT włączony) za dzień wynajmu.

12. Wynajmowanym samochodem nie wolno wyjeżdżać do krajów byłego Związku Radzieckiego, Albanii, Grecji, Turcji, Rumuni, Bułgarii oraz krajów byłej Jugosławii.

13. Przekroczenie granicy wynajmowanym pojazdem wymaga specjalnego ubezpieczenia. Niezbędne jest podanie tego faktu w rezerwacji. Koszt ubezpieczenia pokrywa klient i zależy od grupy wynajmowanego samochodu oraz od okresu wynajmu - dotyczy krajów spoza Unii Europejskiej.

14. Wyjazd poza granice Polski bez zgody wcześniej zgody Carby może być traktowany jako kradzież samochodu. Wówczas Carby zastrzega sobie prawo do powiadomienia Policji. Carby zastrzega sobie możliwość pobrania dodatkowej opłaty za przekroczenie granicy Polski wynajmowanym pojazdem.

15. Obywatele USA, Kanady i Australii powinni posiadać Międzynarodowe Prawo Jazdy.

16. Wynajmującemu nie wolno udostępniać pojazdu osobom trzecim nie wymienionym w umowie najmu.